THÔNG CÁO BÁO CHÍ KẾT QUẢ TÀI KHÓA 2014 – 2015 CỦA QUỸ TÂY DU

logo_mail

 

Quỹ Tây Du tên tiếng Anh Go West Foundation là tổ chức thiện nguyện được thành lập ở Michigan Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2014. Quỹ Tây Du được công nhận là tổ chức bất vụ lợi theo quy chế 501c3 bởi Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ. Mục đích của Quỹ Tây Du là tìm kiếm và bảo trợ học bổng cho các tài năng trẻ của Việt Nam theo học tại các trường đại học tại Bắc Mỹ và châu Âu. Chúng tôi công bố kết quả Tài Chánh cho khóa thuế 2014-2015 như đã tường trình với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ như sau.

Phần thu vào quỹ do các thành viên ban quản trị và các nhà hảo tâm góp tặng từ ngày thành lập quỹ cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 là $9,102.66

Phần thu vào quỹ do các thành viên ban quản trị và các nhà hảo tâm góp tặng từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 là $3,762.89

Phần chi từ quỹ cho học bổng khóa mùa thu 2015 là $2,500

Phần chi từ quỹ cho các phí tổn về luật và khai thuế là $1,610.51

Phần chi từ quỹ cho các phí tổn hoạt động là $2,530.95

Phần chi từ quỹ cho các phí tổn in ấn, bưu phẩm và gây quỹ là $1,124.17

Tổng các khoản chi là $7,765.63

Tổng số tài sản của quỹ vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 là $5,453.46 bao gồm $5,099.42 tiền mặt và $353.54 tài sản khấu hao.

Các khoản chi trên chưa bao gồm khoản chi $2,500 cho học bổng khóa mùa xuân học kỳ một năm 2016.

Do các điều kiện ràng buộc của quy chế bất vụ lợi Quỹ Tây Du hoàn toàn đứng ngoài mọi hoạt động kinh doanh, liên doanh hay kêu gọi đầu tư dưới bất cứ hình thức nào. Các thành viên hội đồng quản trị quỹ Tây Du làm việc cho quỹ không nhận thù lao và không được dùng tên GWF, địa chỉ, giấy tờ chính thức, hay email của Quỹ Tây Du cho các hoạt động mang tính chất thương mại.

Hội Đồng Quản Trị Quỹ Tây Du
Michigan ngày 25 tháng 1, 2016
Hồ Hải, Chủ Tịch
Donald Nguyen, Thủ Quỹ
Thomas Cong, Giám Đốc Điều Hành