Về mặt tổng quát, văn phòng đại diện Quỹ Tây Du tại Việt Nam thực hiện đúng theo các tôn chỉ và quy định trong Quy chế của Quỹ Tây Du.

Các trách nhiệm và định hướng của Văn phòng đại diện Quỹ Tây Du tại Việt Nam bao gồm:

1. Thực hiện các công việc về khuyến học dưới các hình thức hội nghi, hội thảo, phát hành sách học bổng và thiết bị học đường.

2. Thực hiện các công việc về khuyến tài năng bằng hỗ trợ, hướng dẫn làm hồ sơ xin học bổng cho các ứng viên đại học, và sau đại học. Tuyển sinh nhân tài bậc đại học; tặng học bổng để du học theo đúng quy chế hoạt động chung và điều kiện nhận học bổng của Quỹ Tây Du.

3. Văn phòng đại diện Quỹ Tây Du tại Việt Nam được phép nhận tài trợ và bảo trợ từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước cho Go West Foundation(GWF) đặt tại Hoa Kỳ. Văn phòng Đại diện Quỹ tây Du tại Việt Nam cũng được phép ủy quyền, hoặc nhượng một phần thương hiệu cho một công ty tài trợ Quỹ Tây Du  trong nước thực hiện 1 số mục kinh doanh về sản phẩm có thương hiệu GWF.

4. Xây trường đại học và bệnh viện trong tương lai, khi kinh phí của Quỹ Tây Du ở Hoa Kỳ đủ để cung cấp cho văn phòng đại diện Quỹ Tây Du ở Việt Nam.

Hàng năm văn phòng đại diện Quỹ Tây Du phải công khai minh bạch toàn bộ chi phí quản lý nhận được từ Quỹ Tây Du, và tất cả các khoản chi cho các hoạt động của văn phòng đại diện của Quỹ tại Việt nam.