Địa chỉ: Thành phố Detroit, Bang Michigan, Hoa Kỳ
Nơi làm việc: Tập đoàn General Motor
Đồng sáng lập và Phó chủ tịch Quỹ Tây Du
Thủ quỹ của Quỹ Tây Du